ผลงาน

ด้านระบบคุณภาพ
บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2000 และ ISO14001:2004 มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า และมีมาตรฐานในการทำงานที่คำนึงถึงสุขภาพพลานามัย สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

ด้านระบบบริหารงาน
บริษัทได้นำระบบ Total Productive Management (TPM) มาประยุกต์ใช้งานตั้งแต่ปี 2003 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังจนได้รับรางวัล Award for TPM Excellence, 1st Category ในปี 2006 และรางวัล Award for TPM Consistency ในปี 2010 ซึ่งนอกจากบริษัทจะนำมาใช้งานภายในองค์กรแล้วยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้คำแนะนำแก่องค์กรต่างๆที่ต้องการนำระบบ TPM ไปใช้

 

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสูงสุด ซึ่งทำให้บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจากกระทรวงแรงงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี รางวัล EIA Award Thailand Energy Award และเป็นบริษัทที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความปลอดภัยและการรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ใกล้เคียงมาอย่างต่อเนื่อง