งานการผลิตสีและสารเคลือบผิว

สารเมธิลเมตาคริเลต หรือ MMA ถูกนำไปใช้ในการเป็นตัวทำละลายและเป็นสารเติมแต่งในสีและสารเคลือบผิวชนิดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสีพ่นรถยนต์ นอกจากนี้สารนอร์มอลและไอโซบิวทิล เมตาคริเลต (n-BMA และ i-BMA) ใช้เป็นสารเติมต่างในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น เป็นสารเคลือบผิวชั้นสุดท้ายในอุตสาหกรรมรถยนต์ และเป็นส่วนประกอบในหมึกพิมพ์ของเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นสารเติมแต่งในน้ำมันหล่อลื่น และเป็นสารกำหนดขนาดของเส้นใย เป็นต้น