อะคริลิกโมโนเมอร์

ผลิตภัณฑ์กลุ่มอะคริลิกโมโนเมอร์ ได้แก่ สารเมธิลเมตาคริเลต (MMA) สารนอร์มอลบิวทิลเมตาคริเลต (n-BMA) และสารไอโซบิวทิลเมตาคริเลต (i-BMA)


สารเมธิลเมตาคริเลต (MMA) สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น ใช้ผลิตแผ่นอะคริลิกสำหรับงานผลิตจอภาพสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และจอโทรทัศน์แบบ LCD และ LED TV งานป้ายโฆษณา งานก่อสร้างและตกแต่ง งานผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ ผลิตหินสังเคราะห์ และยังสามารถนำไปผลิตเป็นเม็ดพลาสติก PMMA เพื่อผลิตไฟท้ายรถยนต์ ผลิตเครื่องใช้ในบ้าน ตลอดจนสามารถนำไปใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวต่างๆ


สารนอร์มอลบิวทิลเมตาคริเลต (n-BMA) ใช้เป็นสารเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับโพลิเมอร์กลุ่มอะคริเลต และกลุ่มอะคริลิกเรซิน ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สารเคลือบผิว เช่น เป็นสารเคลือบผิวขั้นสุดท้ายสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์


สารไอโซบิวทิลเมตาคริเลต (i-BMA) ใช้เป็นสารเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับโพลิเมอร์กลุ่มอะคริเลต และกลุ่มอะคริลิกเรซิน ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สารเคลือบผิว เช่น เป็นสารเคลือบผิวขั้นสุดท้ายสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์